header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

NRCT_Logo.jpg

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุน การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมในระดับภาค 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 

     ท่านสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

        1.หนังสือกรอบการวิจัย

        2.แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.๑ช)

        3.คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช.๑ค)

        4.แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช.๑ย-๑ด)

        5.คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.๒ค)

        6.แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)

        7.แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)

        8.แบบหนังสือนำส่ง

        9.จริยธรรมการวิจัยในคน

        10.จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

        11.ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

        12.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

        13.ประกาศ ปปช. ฉ.๑

        14.ประกาศ ปปช. ฉ.๒

        15.ประกาศ ปปช. ฉ.๓