header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

DM9Md0NSat23816.jpg

     เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

      1.หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
      2.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนเป็นเงินสด อย่างน้อย 10%)
      3.งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 350,000 บาท และภาคเอกชน 150,000 บาท หากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม
      4.มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 สถาบัน
      5.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน
      6.รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR 

     ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557     

     ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

        - ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

        - ข้อกำหนด TOR