header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo-all

    เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมจำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

      1.ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เปิดรับระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2557

      2.สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดรับระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2557 –  5 ม.ค. 2558

      3.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดรับระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2557 – 5 ม.ค. 2558

      4.การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย เปิดรับระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2557 – 5 ม.ค. 2558

    ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) ได้ที่ www.nrms.go.th

    และเพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัยรวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยทุกท่านดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

    หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ดังนี้ 

    1.ข้อเสนอการวิจัยต้องลงทะเบียนในระบบ NRMS และถูกต้องเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    2.การลงลายมือชื่อผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการต้องเป็นลายเซ็นจริงอย่างน้อย 1 ฉบับ **ห้ามสแกนหรือสำเนา** ที่ระบุในเอกสารดังนี้

      2.1 แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) ข้อที่ 19

      2.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ข้อที่ 22

      2.3 คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ต้องเป็นลายเซ็นจริงอย่างน้อย
1 ฉบับ ห้ามสแกนหรือสำเนา ที่ระบุในที่ระบุในเอกสารดังนี้

        2.3.1 แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) ข้อที่ 20

        2.3.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ข้อที่ 23

      2.4 กรณีที่มีการอ้างอิงบุคคล ต้องเป็นลายเซ็นจริงอย่างน้อย 1 ฉบับ **ห้ามสแกนหรือสำเนา** ในเอกสาร ดังนี้

        2.4.1 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (กรณีที่มี)

        2.4.2 หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (กรณีที่มี)