header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 

ARC-head_02.png

           สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2558 ดังรายละเอียดคือ

          1.ทุนวิจัยเพื่อไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีและไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเกาหลี

          2.ทุนวิจัยภายในประเทศ ผู้สมัครต้องเป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยสาขาที่สนับสนุนคือ

                    - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    - สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

                    - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    - สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี

                    - สาขาอื่นๆ

         เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้นโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (Asia Research Center) ห้อง 204 อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 โทร 02-218-3203 หรือติดตามรายละเอียดที่ http://www.arckfas.chula.ac.th/

              ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม