header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

RDO-Red.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (งบยุทธศาสตร์รัฐบาล) รายการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรรมเกษตรในภาคใต้ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
       1. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการ
           - กรณีโครงการปีเดียว ดำเนินการไม่เกิน 10 เดือน (ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558)
           - กรณีโครงการเกิน 1 ปี ดำเนินการไม่เกิน 22 เดือน (ธันวาคม 2557 – กันยายน 2559)
       2. รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ตามรายละเอียดในประกาศทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2558   

     ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น และติดตามประกาศผลการพิจารณาโครงการได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557

 

     ติดตามรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ ทุนวิจัยภายใน / งบประมาณแผ่นดิน ปีที่ผ่านมา / งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558