พิมพ์

Kor-Aor-Bor-Chor.jpg

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์

     ในการนี้ วช. ได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศจำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง (รอบ ๒) ได้แก่ การสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ Single window

     โดยท่านสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4801:2557-2&catid=235:2014-01-31-08-39-22 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์  https://www.tnrr.in.th/project ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม  –  15 สิงหาคม  2557 นี้เท่านั้น

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 2374