header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 NRCT_Logo.jpg

 

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) นับตั้งแต่ ปี 2521 ในการนี้ องค์การฯ ได้มีโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ให้แก่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ซึ่งมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเองโดยมิต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

h1_title.jpg

          สำหรับปี 2558 (JFY 2015) นี้ JSPS ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครขอรับทุน โดยขอให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนส่งเอกสารขอรับทุนโดยตรงไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครขอรับทุนบนระบบออนไลน์ของ JSPS ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2557

          ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/

*** ผู้สมัครควรศึกษาเอกสารแนวทางการสมัครขอรับทุนอย่างละเอียด และ JSPS ได้แนะนำให้ผู้สมัครปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งใบสมัครไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่น เนื่องจากแม้ JSPS จะกำหนดวันรับสมัครทุนไว้ข้างต้น แต่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นบางแห่งอาจมีกำหนดวันปิดรับสมัครทุนที่ต่างกัน ***

 

      ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการสมัครขอรับทุน