header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PLANT.png

       สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านพืชเสพติด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในหัวข้อวิจัยดังนี้

          1.การสำรวจภูมิปัญญา

          2.การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้มให้มีมาตรฐาน

       โดยข้อเสนอโครงการวิจัยใน 2 หัวข้อดังกล่าว จะต้องมีผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

       ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ทาง e-mail โดยแนบไฟล์เอกสารมาที่ e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอดังกล่าว สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการขอทุนได้ 2 ช่องทางดังนี้

  1. เสนอขอรับทุนผ่านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการเสนอกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  2. เสนอขอรับทุนผ่านสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และแจ้งนักวิจัยดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร 074-286940-1 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.