header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

energyfund18feb2021

     สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น.

     โดยขอให้ผู้สนใจโปรดดำเนินการดังนี้ 

       1.จัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1

         1.1 กรณีโครงการเป็น "บริการวิชาการ" ให้ผู้จัดการโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นผู้ลงนาม ตามแบบฟอร์ม ส.กทอ.) ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

         1.2 กรณีโครงการเป็น "วิจัย" ให้ผู้จัดการโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด ตามกระบวนการของต้นสังกัด เพื่อส่งต่อไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา (โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ เป็นผู้ลงนาม ตามแบบฟอร์ม ส.กทอ.) ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

         1.3 กรณีต่างวิทยาเขต ผู้ลงนามคือรองอธิการบดีวิทยาเขตนั้น ๆ

          ขั้นตอนที่ 2

         ผู้จัดการโครงการส่งไฟล์เอกสาร (ดังหัวข้อ 2.1 – 2.6) เพื่อ generate รหัส username/password มายังสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. ดังนี้

         2.1 หนังสือมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "1-หนังสือมอบอำนาจ.pdf")

         2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "2-บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ.pdf")

         2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "3-บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ.pdf")

         2.4 สำเนาบัตรประชาชนพยาน (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "4-บัตรประชาชนพยาน.pdf")

         2.5 รูปถ่ายของผู้จัดการโครงการ (นามสกุล jpg หรือ png เท่านั้น) ขนาดไม่เกิน 300 kb (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "5-รูปถ่ายผู้จัดการโครงการ")

         2.6 พิมพ์ในเนื้อความของอีเมล์ ดังนี้ 1) อีเมล์ของหัวหน้าโครงการ, 2) ตำแหน่งของผู้จัดการโครงการ (ตำแหน่งบริหารหน่วยงานใด หรือ อาจารย์), 3) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

         หมายเหตุ “หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ” ผู้จัดการโครงการจะต้อง upload ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

          ขั้นตอนที่ 3

         3.1 ระบบจะแจ้งรหัสไปยังอีเมล์ผู้จัดการโครงการ

         3.2 ให้ผู้จัดการโครงการนำ รหัส username/password ที่ได้รับ login เข้าระบบ เพื่อ upload ข้อเสนอโครงการ ที่ https://project.enconfund.go.th/ พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ ส.กทอ. (.pdf) และ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ ส.กทอ. (.doc .docx) 

         (ไฟล์เอกสารประกอบยื่นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php)

         3.3 ส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD อย่างน้อย 2 ชุด โดยระบุชื่อโครงการ, ชื่อหน่วยงานผู้จัดการโครงการ, และรหัสโครงการที่ได้รับจากการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนแผ่น CD หรือ DVD และหน้าซอง ทั้งนี้ แผ่น CD หรือ DVD จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถอ่านข้อมูลได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ) ไปยัง ส.กทอ. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ upload ข้อเสนอโครงการในระบบสำเร็จ และให้ผู้จัดการโครงการจัดพิมพ์ใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

         หมายเหตุ : หากมีข้อความขัดแย้งกับประกาศเปิดรับข้อเสนอเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ยึดตามประกาศของ ส.กทอ. เป็นสำคัญ

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

     - สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 0-2158-1460

     - คุณสาวิณี ทองฉิม สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. โทรศัพท์ 074-282263

 

       เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1.ประกาศรับข้อเสนอ 2564 เพิ่มเติม

      2.ตัวอย่างเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ 2564

      3.คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2564

      4.ขั้นตอนการการเตรียมเอกสารขอรับทุน