พิมพ์

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมสูงวัย ได้แก่

          1.เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ

          2.การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย (การเอื้ออาทร การ Contribute ให้กับสังคม)

          3.โอกาสและผลกระทบ Aging Society (เกษียณคือพลัง)

Fund14dec2021banner 5

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับรองข้อเสนอโครงการตามเวลาที่ วช. กำหนด

 

          Download ประกาศรับข้อเสนอ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.6958 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 292