header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

flowFF65

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund,FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยื่นคำขอโครงการในระบบ NRIIS click normal 

 

     ในการนี้จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจขอทุนทราบ ดังนี้

     1.ยื่นคำขอทั้งโครงการใหม่ และโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานพื้นฐานในปี 2564 และได้ตั้งกรอบเสนอขอทุนต่อเนื่องในปี 2565 โดยเสนอได้ 2 แบบคือ แบบโครงการวิจัย หรือ แบบโครงการนวัตกรรม

     2.ตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้โครงการดำเนินการสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ดังนี้

        2.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายตรง (ทุกโครงการต้องมี)

             (1) ผลงานตีพิมพ์ กำหนดงบประมาณโครงการ 500,000 บาทต่อ 1 ชิ้น โดยโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ส่วนโครงการทางด้านสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

        2.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายโดยอ้อม (หากมี จะได้เพิ่มโอกาสในการได้รับจัดสรรทุน)

             (1) บัณฑิตศึกษา

             (2) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

             (3) ต้นแบบเทคโนโลยี

             (4) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

     3.งบประมาณโครงการ

        3.1 ตั้งให้สอดคล้องตามความเหมาะสม ในอัตราราชการ ไม่จำกัดเพดานทุน

        3.2 รายการที่ไม่สามารถตั้งได้ (สกสว.กำหนด)

             (1) เงินเดือนบุคลากร

             (2) ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

             (3) โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ แต่ครุภัณฑ์เล็กๆ จัดซื้อได้ โดยแนบใบเสนอราคา 3 บริษัทและอ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

             (4) ค่าตอบแทนนักวิจัย/ที่ปรึกษาที่อยู่ใน ม.อ.

             (5) ค่าสาธารณูปโภค

             (6) ค่าบำรุงสถาบัน

     4.กรอกข้อมูลยื่นเสนอขอโครงการในระบบ NRIIS ตามขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. โดยทุกโครงการจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ประสานงานหลัก งบ ววน. ของมหาวิทยาลัย ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อนยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา 3 บริษัท เอกสารคำรับรองมาตรฐานต่างๆฯ

      5.แบบฟอร์มเสนอโครงการ

       - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย download icon

       - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม download icon

 

AdminFF65

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-28-6951 (ภายใน 6951) และ 074-28-6957 (ภายใน 6957)