header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Firin-logo.png

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรภาคอุตสาหกรรมหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สมัครเข้าบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมอาหารสำหรับภาคอุตสาหกรรม 

     รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ

     - ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสังกัดภาคอุตสาหกรรม เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ยังไม่มีสังกัด เดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับแต่วันที่ทำสัญญารับทุน)

     - เงินสนับสนุนการทำวิจัยโครงการละ 250,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีสังกัดภาคอุตสาหกรรมและเงินสนับสนุนการทำวิจัยโครงการละ 150,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีสังกัด

     โดยผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โดยใช้โจทย์หรือความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือการทดสอบคุณภาพ และส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2562 

      สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอรนารถ บุญเส้ง สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0 7428 2911, 082-6505599 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศรับสมัครทุน

     - การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562