header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Nr-IRI.png

     สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 4 ประเภททุน ดังนี้

     - ทุนทั่วไปด้านยางพารา

     - ทุนพัฒนาเครื่องมือทดสอบต้นแบบและเทคนิคการทดสอบด้านยางพารา

     - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์เทคโนโลยีสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา

     - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับสถาบันเกษตรกร

     เพื่อเสนอขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (นอกรอบ) ตามรายละเอียด ดังนี้

     1.ระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการ เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563  

        * นักวิจัยจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลงานวิจัยตามที่ได้ commit ไว้ในโครงการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้

     2.จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามรายละเอียดในประกาศทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

Download แบบฟอร์ม


     3.จัดส่งข้อเสนอโครงการ ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

     4.ประกาศผลการพิจารณาโครงการ หลังจากส่งข้อเสนอโครงการประมาณ 2 เดือน

     ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-2268 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. **