พิมพ์

mua.png

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

     โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการต่อปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) 

     ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 7 ชุด) ไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม CLICK...

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 555