header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Logo-arda.png

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้

     1.ข้าว

     2.ปาล์มน้ำมัน

     3.อาหาร

     4.สมุนไพรไทย

     5.พืชสวน/พืชไร่

     6.สัตว์เศรษฐกิจ

     7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     โดยผู้สนใจขอให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS และส่งเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 6 ชุด พร้อม แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม CLICK...