header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Ureka2.png

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าร่วมโครงการ U.REKA : Deep Technology Discovery รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีทั้งความใหม่ สำคัญ มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ พัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

     สำหรับโครงการ U.REKA : Deep Technology Discovery รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีทั้งความใหม่ สำคัญ มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ พัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างความร่วมมือผ่านการลงนามกับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 นี้

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัลลภา ไชยสาลี โทร. 074-28-6967 

สมัครเข้าร่วมโครงการ CLICK!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!