header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Poster2562-Research-Chair-Grant.jpg

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

      ในปี 2562 นี้ สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ จำนวนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

      1.สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต

      2.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

     ผู้สนใจขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 12 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และสอบถามข้อมูลที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 0-7428-6958 ภายใน 6958 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK...