header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

newton-fund.png

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ Royal Society ประเทศอังกฤษ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund เพื่อให้การสนับสนุนนักวิจัยในประเทศไทย ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับนักวิจัยในสหราชอาณาจักรผ่านโครงการวิจัยเฉพาะที่กำหนดขึ้นร่วมกัน

     ทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม หรือ Newton Mobility Grants มีระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งเหมาะกับการเริ่มสร้างพันธมิตรความร่วมมือใหม่ระหว่างนักวิจัยที่ยังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน หรือการริเริ่มงานวิจัยใหม่ระหว่างนักวิจัยซึ่งเคยทำงานร่วมกันในอดีต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของประเทศไทย และพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยสหราชอาณาจักร

     โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการเดินทางเยือนทีมวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนจึงครอบคลุมค่าเดินทางและค่าเลี้ยงชีพ ค่าฝึกอบรม และค่าเล่าเรียนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามความคาดหวังในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพันธมิตรต่างๆ ที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมเพื่อขอรับทุนจากกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ในโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ click.gif ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น