header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo.png

     สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) โดยขอให้นักวิจัยที่สนใจโปรดดำเนินการดังนี้

     1. จัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ดังรายละเอียดในเอกสารตัวอย่างที่ปรากฎในระบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (https://project.enconfund.go.th ในส่วนเอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการยื่นโครงการ)

     2. แจ้งคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ กับผู้ดูและระบบ ของหน่วยงาน ม.อ. (สถาบันวิจัยระบบพลังงาน) เพื่อสร้างบัญชีโครงการในระบบฯ และจะจัดส่ง User/Password
ของโครงการท่านทาง e-mail

     3. ให้ผู้ยื่น upload ข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บ https://project.enconfund.go.th โดยสามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสาร “คู่มือการใช้งาน” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 มกราคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้วันที่จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันที่ยื่นคำขอ และให้เจ้าของโครงการจัดพิมพ์ใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     4. ผู้ยื่นต้องส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนตามเอกสารในภาคผนวก 2 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์เอกสารในรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น มายัง ส.กทอ. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

    ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ

    ขั้นตอนที่ 1

    1.1 กรณีโครงการเป็น "บริการวิชาการ" ให้หัวหน้าโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด และผ่านไปยังศูนย์บริการวิชาการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

    1.2 กรณีโครงการเป็น "วิจัย" ให้หัวหน้าโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด ตามกระบวนการของต้นสังกัด

    ขั้นตอนที่ 2

    หัวหน้าโครงการส่งไฟล์เอกสาร (ดังหัวข้อ 2.1 – 2.7) เพื่อ generate รหัส username/password มายังสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดังนี้

    2.1 หนังสือนำส่งที่ส่งผ่านกระบวนการในข้อ 1 หรือ 2 (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "1-หนังสือนำส่ง.pdf")

    2.2 หนังสือมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "2-หนังสือมอบอำนาจ.pdf")

    2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "3-บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ.pdf")

    2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "4-บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ.pdf")

    2.5 สำเนาบัตรประชาชนพยาน (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "5-บัตรประชาชนพยาน.pdf")

    2.6 รูปถ่ายของหัวหน้าโครงการ (นามสกุล jpg หรือ png เท่านั้น) ขนาดไม่เกิน 300 kb (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "6-รูปถ่ายหัวหน้าโครงการ")

    2.7 พิมพ์ในเนื้อความของอีเมล์ ดังนี้ อีเมล์ของหัวหน้าโครงการ, ตำแหน่งของหัวหน้าโครงการ, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

    ขั้นตอนที่ 3

    3.1 ระบบจะแจ้งรหัสไปยังอีเมล์หัวหน้าโครงการประมาณ 2 วันทำการ

    3.2 ให้หัวหน้าโครงการนำ รหัส username/password ที่ได้รับล๊อกอินเข้าระบบ เพื่อ upload ข้อเสนอโครงการ ที่ https://project.enconfund.go.th/

    3.3 ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุน*ให้ถึง ส.กทอ. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ upload ข้อเสนอโครงการในระบบสำเร็จ

 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

       - สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 02-1406312

       - คุณสาวิณี ทองฉิม โทรศัพท์ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. 074-282263 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       ดาวน์โหลดเอกสาร

       - ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ปี 2562 (รอบ 2)

       - หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม

       - คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

       เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ https://project.enconfund.go.th/document