header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

NRCT-CASS.png

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social, CASS) เปิดรับสมัครผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิจัยต่างๆทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน

     ผู้สนใจส่งข้อเสนอสามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 16 ชุด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - รายละเอียดการรับสมัคร

     - แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัย

     - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย

     - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ

     - แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

     - ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

     - ผังโครงสร้าง CASS