header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Firin-logo.png

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Conceptualproposal) โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนา ที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิมหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/อุตสาหกรรมได้ และผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

       - สนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม

       - สนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

       - สนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการใช้ประโยชน์เครื่องมือภายใต้โครงการ Innohubร่วมกับชุมชน/อุตสาหกรรม

     1.ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2561)

     2.งบประมาณและผลผลิตจากงานวิจัย

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารจะพิจารณางบประมาณตามผลผลิตจากงานวิจัยได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ งานต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ที่สามารถเห็นผลอย่างชัดเจนและมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรืองานต้นแบบโครงการละ 100,000 บาท จำนวน 10 ทุนและสนับสนุนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์เครื่องมือภายใต้โครงการ Innohubร่วมกับชุมชน/อุตสาหกรรมโครงการละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน

     ผู้สนใจขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารเชิงหลักการ ความยาวประมาณ 3 หน้ากระดาษรายละเอียด ประกอบด้วย

     1) ชื่อโครงการ

     2) ชื่อนักวิจัย

     3) รายละเอียดที่จะดำเนินการพอสังเขป

     4) งบประมาณและผลผลิตจากโครงการวิจัย

     3.การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน

       - การเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยและจะต้องมีคำอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดขอให้นักวิจัยสำเนาแจ้งคณะ/หน่วยงานด้วย

       - ผู้เสนอโครงการวิจัยมีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในช่วงเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 2 โครงการ

     4.เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

     1) ศักยภาพในการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย (35%)

     2) การมีนวัตกรรมใหม่ (จากการสืบค้นข้อมูลอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ผ่านมา)และ/หรือเทียบเท่ากับผลงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน (15%)

     3) ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและโอกาสความสำเร็จของโครงการ (20%)

     4) ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากร/ทีมวิจัยและมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน (20%)

     5) ความเหมาะสมของงบประมาณ (10%)

     จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายัง สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรนารถบุญเส้ง โทร. 0-7428-2911 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ click.gif