header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

41

  รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
  คณะวิทยาศาสตร์
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช

39

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

5

  ข่าว 3 มิติ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555

 โครงการสัมมนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 46

7

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2555
  "ยางปูสระเก็บกักน้ำ
 
อ.เจริญ นาคะสรรค์"