header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

video-icon-surat  โครงการ ม.อ.สุราษฎร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 

 

video-use1117  โครงการเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” 

video-warakorn

  ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
  ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4

  ยางพาราสร้างสนามฟุตซอล-สนามกีฬาเอนกประสงค์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำยางพาราปูพื้นลานกีฬาและสนามฟุตซอล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ

42

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  คณะแพทยศาสตร์
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552
  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์