header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

5

  ข่าว 3 มิติ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถานวิจัยและสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2555 (2012 Young Technologies Award) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะนักวิจัยผู้พัฒนาวิธีการหาค่าปริมาณน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยได้มีการแถลงข่าวการเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี้ เดิม) และจะเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค. 2012 โดย