header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

คอลัมน์วิ..จากใจ

 

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Conference ไปเพื่ออะไร?? ความเข้าใจผิดในวงวิชาการ

          สวัสดีครับห่างหายกันไปหลายฉบับเนื่องจากผมติดภารกิจค่อนข้างมากทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลามาเขียนเพื่อสื่อสารกับพวกเรา เป็นโอกาสที่ดีที่ผมมีเวลามาสื่อสารกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็จะขอเอาเรื่องที่ยังมีเข้าใจไม่ค่อยตรงกันในวงวิชาการโดยเฉพาะในประเทศไทยมาเล่าให้ฟังรวมทั้งความเข้าใจผิดบางอย่างทำให้เกิดการประกาศนโยบายที่บิดเบือนไปในทางวิชาการ

          คำว่า Conference ก็คือการประชุมวิชาการ บางครั้งใช้คำว่า Symposium หรือ Colloquium จะมีความหมายคล้าย ๆ กันแต่ Conference จะเป็นการประชุมวิชาการที่มีความหมายกว้างกว่า การประชุมวิชาการเป็นการจัดให้นักวิชาการในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมวิชาการก็คือ

เกาะบูโหลน...วิจัยและพัฒนาสังคมตามพระราชดำริ

       บทบาทของมหาวิทยาลัยไทย นอกจากการวิจัยอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ประเด็นที่จะละเลยไม่ได้คือการเพิ่มพลังการคิด การสร้างความรู้ ของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บทบาทเช่นนี้จะต้องใช้ทั้งการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างยั่งยืน การวิจัยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเข้ามาร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นของกระบวนการคิดโจทย์และพัฒนากระบวนการ จนกระทั่งการวิจัย และวิเคราะห์ผลต่าง ๆ ในบางโครงการคนในชุมชนอาจเป็นหัวหน้าโครงการโดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง การทำงานจะต้องทำร่วมกับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ

หุบเหวนรก จุดบอดระหว่างการวิจัยในมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

logo-vol6       ฉบับนี้ผมใช้ชื่อเรื่องว่า "หุบเหวนรก" ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องนิยายที่น่ากลัวแต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างการวิจัยในมหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม บทความฉบับนี้ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วซึ่งพูดถึงการวิจัยในเชิงพาณิชย์ แต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงความหมายของ "หุบเหวนรก" จะให้ข้อมูลประกอบการอธิบายถึงเหตุผลที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงพาณิชย์

research.jpg

        การวิจัยเชิงพาณิชย์นั้นเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศผ่านภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม เมื่อภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง ก็จะสามารถผลิตสินค้าและสร้างรายได้ มีคำถามว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน แล้วทำไมต้องทำวิจัยหรือทำงานให้กับเอกชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

       คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อเราสร้างให้ภาคเอกชนเข้มแข็งด้วยการนำผลการวิจัยไป  ใช้ในเชิงพาณิชย์ ภาคเอกชนก็จะสามารถผลิตสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้ รายได้นั้นก็จะนำมาซึ่ง  ภาษี กลับคืนสู่ประเทศชาติ มีการจ้างงานเพื่อทำการผลิตสินค้าและเมื่อมีการผลิตสินค้า จะทำให้  ราคาวัตถุดิบ เช่น ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ความ  เป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น

ทุนวิจัย....ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

       สวัสดีครับ"วิ จาก ใจ" ฉบับนี้ผมจะพูดถึงเรื่องตัวชี้วัดที่สำคัญมากตัวหนึ่งในกระบวนการวิจัยนั่นก็คือ ทุน    วิจัย โดย เน้นนโยบายและกลยุทธ์การเพิ่มทุนวิจัย จากแหล่งต่าง ๆ ทุนวิจัยมีความสำคัญอย่างไรบ้าง??  มาดูกันครับ

       ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในวงจรของการวิจัยนั้นสิ่งสำคัญก็คือบุคลากรหรือ "นักวิจัย" อย่างไรก็ตามอีกองค์ประกอบ ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ ทุนวิจัย ซึ่งในประเทศหรือสถาบันวิจัยที่มีความเข้มแข็งจะมีแหล่งทุนหรืองบประมาณด้านการวิจัยสูงมาก มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเพิ่มทุนวิจัยเป็นอย่างสูง

การวิจัยและการถ่ายทอดผลงานสู่สังคม

WI_4-01

       สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ฉบับที่แล้วผมพูดถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการตีพิมพ์ซึ่งถือเป็นกระบวนการกลางน้ำของการทำงานวิจัย ฉบับนี้เลยจะขอพูดถึงส่วนปลายน้ำ ซึ่งคือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราให้ความสำคัญ 4 ด้านหลัก ๆ คือ การถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม, การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์, การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และ ด้านการเรียนการสอน