header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 APOONSUK.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ นักวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     สำหรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) นั้น เป็นทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่จัดให้มีประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหาจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปี 2560 นี้ มีผู้ได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 13 ท่านจากทั่วประเทศ

          รายนามผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560