header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PR-TRANG-110517-1.jpg

       สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน , อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ , อาจารย์คัมภีร์ คล้ามนฤมล และ อาจารย์สุภาวดี จริงจิตร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในการคว้ารางวัลวิจัยดีเด่น จากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National and International Research Conference in International Creative Arts Exhibition 2017) โดยได้ร่วมส่งบทความวิจัย การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง ภายใต้ผลงานชื่อ “Connecting our past through prestigious culture in Trang Municipal Food Market” จนได้รับรางวัลผลงานดีเด่นดังกล่าว

PR-TRANG-110517-2

       สำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการพระยารัษฎานุประดิษฐ์โมเดล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรอบตลาดสดเทศบาลนครตรัง จึงมีแนวคิดในการเข้าไปสำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของการเสื่อมสภาพของตลาดสดเทศบาลนครตรัง ที่อาจส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวในอนาคต โดยการเริ่มเข้าไปแฝงตัวเพื่อศึกษาพื้นที่ จนพบว่าตลาดสดเทศบาลนครตรัง มีปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบระบายอากาศ การจัดการปัญหาขยะ ระบบแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดการพื้นที่ภายในอาคารสำหรับผู้ค้าและนักท่องเที่ยว รวมถึงได้มีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองทับเที่ยง โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ และแก้ปัญหาในผลงานวิจัย

PR-TRANG-110517-3

       จากประเด็นปัญหาที่เกิดจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้ “ผลงานการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง” ที่มุ่งเน้นการช่วยฟื้นฟูตลาดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมของการค้าขายอีกครั้ง รวมถึงการมุ่งหวังที่จะปรับปรุงให้ตัวตลาดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดตรัง แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จากเจ้าถิ่นเอง ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับกิจกรรมของคนในเมือง นักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติ ทั้งนี้ การมุ่งหวังที่จะพัฒนาตลาดสดเทศบาลนครตรังจะได้รับการพัฒนา คงต้องพึ่งความร่วมมือจากทั้งประชาชนคนตรัง ภาคเอกชน และตัวท้องถิ่นเองด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง