header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Geneva2017-31.jpg

     นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก

     1. รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Prize from MALAYSIA จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ,ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี จากคณะวิทยาศาสตร์ และ นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ จากคณะแพทยศาสตร์

     2. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง "แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก" โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม และนางสาวอาพาภรณ์ แก้วชูทอง คณะเภสัชศาสตร์

     3. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล" โดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     4. รางวัลเหรียญเงินและรางวัล Special Prize from Korea จากผลงานวิจัยเรื่อง "ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า" โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล , นายสุไลมาน หมัดอะหลี และนายธีระพล เสนพันธุ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

     5.รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง"ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร" โดย นางพจชนาจ พัทบุรี และนายอุทัย ไทยเจริญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

     โดยผู้ได้รางวัลจะร่วมกิจกรรมแถลงข่าวกับสภาวิจัยแห่งชาติอีกครั้ง ในวันที่ 10 เมษายน 2560 นี้

 • Geneva2017-1
 • Geneva2017-10
 • Geneva2017-11
 • Geneva2017-12
 • Geneva2017-13
 • Geneva2017-14
 • Geneva2017-15
 • Geneva2017-16
 • Geneva2017-17
 • Geneva2017-18
 • Geneva2017-19
 • Geneva2017-2
 • Geneva2017-20
 • Geneva2017-21
 • Geneva2017-22
 • Geneva2017-23
 • Geneva2017-24
 • Geneva2017-25
 • Geneva2017-26
 • Geneva2017-27
 • Geneva2017-28
 • Geneva2017-29
 • Geneva2017-3
 • Geneva2017-30
 • Geneva2017-4
 • Geneva2017-5
 • Geneva2017-6
 • Geneva2017-7
 • Geneva2017-8
 • Geneva2017-9

Simple Image Gallery Extended