header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Invenrion65 1  Invenrion65 2

     โดยในปี 2565 นี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยได้รับรางวัล ถึง 6 รางวัล ดังนี้

     1.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชนชั้นนำ ระบอบทหาร และการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย” โดย ดร.ณัฐพร สิทธิแพทย์ จากคณะวิเทศศึกษา

     2.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และปลอดภัย โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสของไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์

     3.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลภาษาไทยสำหรับทุกคน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และนายวรุณ ซิงห์เกิล จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

     4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “หุ่นอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอัจฉริยะเพื่อการทำหัตถการทางนรีเวช” โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์

     5.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “หุ่นฝึกห้ามเลือดในผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว จากคณะแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง จากคณะวิทยาศาสตร์

     6.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์

Invenrion65 3Invenrion65 4Invenrion65 5Invenrion65 6

     โดยการมอบรางวัลในปีนี้ เป็นพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564–2565 ซึ่งในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีผู้ได้รับรางวัล CLICK