header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

    สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ในสาขา Agricultural Sciences ถึง 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 - 2021

Sootawat7th 1

     ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คือหนึ่งในนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถที่โดดเด่น จนถูกยอมรับทั้งในระดับชาติจนถึงระดับโลก การันตีด้วยผลงานวิจัย และรางวัลต่างๆ มามากมาย อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผลงานวิจัยที่อาจารย์มุ่งเน้นจะมี 2 สาขา ได้แก่ คุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ 

     ในด้านการเรียนการสอน ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ก็ถือเป็นอาจารย์ที่สร้างลูกศิษย์ทั้งในประเทศ และลูกศิษย์จากต่างชาติมาไม่น้อย เพราะแนวคิดของอาจารย์ที่มองว่า การเรียนการสอนกับงานวิจัยเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป ในฐานะที่เป็นอาจารย์ย่อมมีภารกิจหลักคือการสอน และการสอนที่ดีอาจารย์จะต้องหมั่นพยายามศึกษาหาความรู้ และสิ่งที่ได้มาจากงานวิจัย ซึ่งเริ่มจากองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นการวิจัยที่ถูกต้อง และได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้ งานสอนและงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องเดินไปด้วยกัน

Sootawat7th 2 Sootawat7th 3

     สำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ จัดโดย Clarivate(TM) Analytics เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ จำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นนำระดับโลกอย่าง InCites(TM) Essential Science Indicators(SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม โดยพิจารณาจากจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science(TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นยำที่สุด และยังสามารถระบุจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้ นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย 

 Sootawat7th 4

Sootawat7th 5

to website