header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
EXPO2021 10
       สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนักวิจัยได้รับรางวัล ดังนี้
          1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ระดับดีเด่น ได้แก่ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
                   นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
                   นายอัสมี สอและ
                   นางสาวกัสริน สายสหัส
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 2
 
          2. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีมาก ได้แก่ผลงานเรื่อง "ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นายกฤตภาส แก้วหนู
                   นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์                   
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
 EXPO2021 1
 
          3. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ระดับดีมาก ได้แก่ผลงานเรื่อง "การผลิตนาโนอิมัลชันบำรุงผิวด้วยเครื่องไฮโดรโซนิกคาวิเทชัน" โดยทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์
                   นางสาวณิชกานต์ หมัดหมานณ์                   
                   รศ.ดร.กฤช สมนึก อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 8
 
          4. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีเด่น ได้แก่ผลงานเรื่อง "ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นายกฤตภาส แก้วหนู
                   นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์                   
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 7

          5. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ระดับดีมาก ได้แก่ผลงานเรื่อง "นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
                   นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม
                   นายอัสมี สอและ
                   นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
                   นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
                   นายกฤตภาส แก้วหนู                 
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 3

          6. เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประเภทเหรียญทอง ได้แก่ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
                   นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
                   นายอัสมี สอและ
                   นางสาวกัสริน สายสหัส
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 4
 
          7. เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประเภทเหรียญทอง ได้แก่ผลงานเรื่อง "ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นายกฤตภาส แก้วหนู
                   นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์                   
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 5
 
          8. เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ประเภทเหรียญทอง ได้แก่ผลงานเรื่อง "นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี" โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
                   นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
                   นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม
                   นายอัสมี สอและ
                   นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
                   นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
                   นายกฤตภาส แก้วหนู                 
                   รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษา
                   รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 6
 
          9. เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประเภทเหรียญเงิน ได้แก่ผลงานเรื่อง "ที่นอนยางพาราสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด" โดยทีมวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์
                   นางสาวอุษา จันทร์สุทธิ์
                   ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช อาจารย์ที่ปรึกษา
EXPO2021 11