header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ในการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Southeast Asian Women 2020 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และการศึกษา โดย Young Southeast Asia Leaders Initiative (YSEALI) Women's Leadership Academy Alumni Network โดยมีผู้ถูกคัดเลือกทั้งหมด 80 คน จาก 10 ประเทศ และ 16 กลุ่มสาขา เครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นผู้นำของผู้หญิงและส่งเสริมความร่วมมือภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

scicongeatjuly2020

     โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG (Sustainable Development Goal) ในข้อที่ 13 “การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และข้อที่ 14 “การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล”ตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้การส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของผู้หญิงให้เป็นที่ประจักษ์ยังเป็นหนึ่งในกลไกการสร้างความเท่าเทียมทางเพศที่สำคัญอีกด้วย

ภาพประกอบและข้อมูลจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์