header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PKSoule2019 1 PKSoule2019 3

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และคณะผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นัฏฐา แก้วนพรัตน์, นายลิขิต ลาเต๊ะ นักศึกษาปริญญาเอก, และคุณสุรพงษ์ จุตินานันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่นำผลงานวิจัยเรื่อง "Water-soluble curcuminoid effervescent granules" เข้ารับรางวัล Gold Medal จาก SIIF และรางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562

 PKSoule2019 4

     และในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดงานมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 PKSoule2019 5 PKSoule2019 6

eng ver

 

 

 

ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ของ วช.ในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ คือการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติในระดับโลก ในปี 2562 ที่ผ่านมานักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติใน 2 เวที คือ เวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเวที “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

 

วช. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ