header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

WORAWIT 1 WORAWIT 3

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ ที่นำผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม: ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพาราสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม” ไปคว้ารางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. ด้านการพัฒนาสังคม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

WORAWIT 2

     รางวัลดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบให้กับนักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ สร้างคุณูประการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนและพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 12 ผลงาน ใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาชุมชนและพื้นที่  และด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

 

       รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล CLICK