header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 TRFOutstandingResearch2018-98.jpg TRFOutstandingResearch2018 50

     ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยเด่น สกว." ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยได้รับรางวัล 2 ท่านคือ

TRFOutstandingResearch2018 58 TRFOutstandingResearch2018 38

     1.ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ จากผลงานวิจัยเรื่อง "งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" 

ติดตามรายละเอียดผลงาน CLICK

TRFOutstandingResearch2018 56 TRFOutstandingResearch2018 28

     2.ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จากผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศไทย" 

ติดตามรายละเอียดผลงาน CLICK

     โดยในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

TRFOutstandingResearch2018 49 TRFOutstandingResearch2018 47

     สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นปีนี้ คือ เป็นผลงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ มีผู้ใช้ประโยชน์ และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในวงการที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม นําไปสู่การพัฒนาในวงกว้าง อีกทั้งต้องมีวิธีการวิจัยเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ โดยแบ่งกลุ่มพิจารณาตามลักษณะการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 13 ผลงาน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และ ด้านวิชาการ

eng-ver.png

ติดตามรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด CLICK

 • TRFOutstandingResearch2018-1
 • TRFOutstandingResearch2018-10
 • TRFOutstandingResearch2018-100
 • TRFOutstandingResearch2018-101
 • TRFOutstandingResearch2018-102
 • TRFOutstandingResearch2018-103
 • TRFOutstandingResearch2018-104
 • TRFOutstandingResearch2018-105
 • TRFOutstandingResearch2018-106
 • TRFOutstandingResearch2018-107
 • TRFOutstandingResearch2018-108
 • TRFOutstandingResearch2018-109
 • TRFOutstandingResearch2018-11
 • TRFOutstandingResearch2018-110
 • TRFOutstandingResearch2018-111
 • TRFOutstandingResearch2018-112
 • TRFOutstandingResearch2018-113
 • TRFOutstandingResearch2018-114
 • TRFOutstandingResearch2018-115
 • TRFOutstandingResearch2018-116
 • TRFOutstandingResearch2018-117
 • TRFOutstandingResearch2018-118
 • TRFOutstandingResearch2018-12
 • TRFOutstandingResearch2018-13
 • TRFOutstandingResearch2018-14
 • TRFOutstandingResearch2018-15
 • TRFOutstandingResearch2018-16
 • TRFOutstandingResearch2018-17
 • TRFOutstandingResearch2018-18
 • TRFOutstandingResearch2018-19
 • TRFOutstandingResearch2018-2
 • TRFOutstandingResearch2018-20
 • TRFOutstandingResearch2018-21
 • TRFOutstandingResearch2018-22
 • TRFOutstandingResearch2018-23
 • TRFOutstandingResearch2018-24
 • TRFOutstandingResearch2018-25
 • TRFOutstandingResearch2018-26
 • TRFOutstandingResearch2018-27
 • TRFOutstandingResearch2018-29
 • TRFOutstandingResearch2018-3
 • TRFOutstandingResearch2018-30
 • TRFOutstandingResearch2018-31
 • TRFOutstandingResearch2018-32
 • TRFOutstandingResearch2018-33
 • TRFOutstandingResearch2018-34
 • TRFOutstandingResearch2018-35
 • TRFOutstandingResearch2018-36
 • TRFOutstandingResearch2018-37
 • TRFOutstandingResearch2018-39
 • TRFOutstandingResearch2018-4
 • TRFOutstandingResearch2018-40
 • TRFOutstandingResearch2018-41
 • TRFOutstandingResearch2018-42
 • TRFOutstandingResearch2018-43
 • TRFOutstandingResearch2018-44
 • TRFOutstandingResearch2018-45
 • TRFOutstandingResearch2018-46
 • TRFOutstandingResearch2018-48
 • TRFOutstandingResearch2018-5
 • TRFOutstandingResearch2018-51
 • TRFOutstandingResearch2018-52
 • TRFOutstandingResearch2018-53
 • TRFOutstandingResearch2018-54
 • TRFOutstandingResearch2018-55
 • TRFOutstandingResearch2018-57
 • TRFOutstandingResearch2018-59
 • TRFOutstandingResearch2018-6
 • TRFOutstandingResearch2018-60
 • TRFOutstandingResearch2018-61
 • TRFOutstandingResearch2018-62
 • TRFOutstandingResearch2018-63
 • TRFOutstandingResearch2018-64
 • TRFOutstandingResearch2018-65
 • TRFOutstandingResearch2018-66
 • TRFOutstandingResearch2018-67
 • TRFOutstandingResearch2018-68
 • TRFOutstandingResearch2018-69
 • TRFOutstandingResearch2018-7
 • TRFOutstandingResearch2018-70
 • TRFOutstandingResearch2018-71
 • TRFOutstandingResearch2018-72
 • TRFOutstandingResearch2018-73
 • TRFOutstandingResearch2018-74
 • TRFOutstandingResearch2018-75
 • TRFOutstandingResearch2018-76
 • TRFOutstandingResearch2018-77
 • TRFOutstandingResearch2018-78
 • TRFOutstandingResearch2018-79
 • TRFOutstandingResearch2018-8
 • TRFOutstandingResearch2018-80
 • TRFOutstandingResearch2018-81
 • TRFOutstandingResearch2018-82
 • TRFOutstandingResearch2018-83
 • TRFOutstandingResearch2018-84
 • TRFOutstandingResearch2018-85
 • TRFOutstandingResearch2018-86
 • TRFOutstandingResearch2018-87
 • TRFOutstandingResearch2018-88
 • TRFOutstandingResearch2018-89
 • TRFOutstandingResearch2018-9
 • TRFOutstandingResearch2018-90
 • TRFOutstandingResearch2018-91
 • TRFOutstandingResearch2018-92
 • TRFOutstandingResearch2018-93
 • TRFOutstandingResearch2018-94
 • TRFOutstandingResearch2018-95
 • TRFOutstandingResearch2018-96
 • TRFOutstandingResearch2018-97
 • TRFOutstandingResearch2018-99

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา