header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

trf-researchcongrat-2561.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผลงานวิจัยเด่น สกว." ประจำปี 2561 ได้แก่

     1.ผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จากผลงานวิจัย "นวัตกรรมการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศไทย" ผลงานของ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ

     2.ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ จากผลงานวิจัย "งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ผลงานของ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

     สำหรับรางวัล "ผลงานวิจัยเด่น สกว." เป็นรางวัลที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบให้กับผลงานวิจัยดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผลงานเด่น มีคุณค่า สร้างผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศเป็นประจำทุกปี ตามมิติในด้านการใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ โดยจะพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2561 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ ต่อไป

 

รายชื่อผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 CLICK...