header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

inventorsaward62 7

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี , ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม , รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รางวัลดังต่อไปนี้

     รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     ผลงานวิจัยเรื่อง : ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก
     นักวิจัย : ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

inventorsaward62 9 inventorsaward62 4

     การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดไขมันอิสระต่ำไปจนถึงระดับสูงมากด้วยท่อผสมแบบสถิตร่วมกับการใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้ของเหลวผสมกันได้ดีกว่าในระดับโมเลกุลด้วยปรากฏการณ์แคปวิเตชัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาได้เร็วกว่าใบกวน ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ช่วยลดปริมาณสารเคมีในการทำปฏิกิริยา ด้วยเหตุผลทั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล และได้รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ 11 บทความ ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับชาติ 2 บทความ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 บทความ อนุสิทธิบัตรไทย 3 เรื่อง และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รางวัล รางวัลระดับชาติ 5 รางวัล ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยจากวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ที่หาได้ภายในประเทศ ซึ่งประเทศสามารถจะนำความรู้นี้มาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ อีกทั้งผลงานตีพิมพ์ต่างๆ มีผลกระทบเชิงบวกทางด้านวิชาการทำให้ทราบว่าวารสารชั้นนำในหลายปีะเทศยอมรับในองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ซึ่งจะมีผลทางอ้อมและทางตรงต่อภาพลักษณ์คุณภาพของงานวิจัยของประเทศไทย

 

     รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขานิติศาสตร์
     ผลงานวิจัยเรื่อง : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     นักวิจัย : ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง และคณะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

inventorsaward62 10 inventorsaward62 5

     การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบปัญหาในด้านประสิทธิภาพงานวิจัย จึงดำเนินการพัฒนาระบบ กลไก รวมถึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรวมถึงส่งเสริมปัจจัยประกอบ เช่น เอกสารและเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อกฏหมาย นอกจากนั้นยังส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามให้มีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากสังคม โดยการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผบงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการประชุมสัมมนาการ จัดทำสื่อและเอกสารตลอดจนการสร้างเครือข่าย ทั้งกลุ่มมุสลิมที่เกี่ยวข้องโดยตรง เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับนโยบาย องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานในระดับนโยบาย

 

     รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     ผลงานวิจัยเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง
      นักวิจัย : ดร.ชลธิชา มามิมิน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง

inventorsaward62 15 inventorsaward62 6

     กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอน พัฒนาใช้เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียชีวมวลหรือน้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอยสูงโดยแยกกระบวนการสร้างกรดเป็นถังปฏิกรณ์แรกและตามด้วยกระบวนการสร้างมีเทนในถังที่สอง ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพการย่อยสลายของแข็งสูง ลดการสะสมของแข็งในระบบ และระบบมีความเสถียรในการดำเนินระบบสูง ระบบมีความเหมาะสมกับน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์สูงและของแข็งสูง โดยมีอัตราการผลิตไฮโดรเจน 1.8 ลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรต่อวัน อัตราการผลิตมีเทน 2.6 ลิตรมีเทนต่อลิตรวัน คิดเป็นผลได้พลังงานรวม 15.34 เมกะจูลต่อกิโลกรัมซีโอดี การผลิตไฮโดรเจนควบคู่กับการผลิตมีเทนให้ผลได้พลังงานสูงกว่าการผลิตมีเทนระบบเดี่ยวร้อยละ 34

 

     รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
     ผลงานวิจัยเรื่อง : PSU-VisDNA Kit: ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ
     นักวิจัย : ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

inventorsaward62 11 inventorsaward62 2

     PSU-VisDNA Kit ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ชุดน้ำยาสารเรืองแสง แหล่งกำเนิดแสงทางเลือก และกระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไดเรคพีซีอาร์ สามารถตรวจระบุตำแหน่งของวัตถุพยานชีวภาพทั้งคราบเลือด น้ำลาย อสุจิ และดีเอ็นเอที่เกิดจากการสัมผัสได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จ และคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากวัตถุพยานชีวภาพในคดีความมั่นคงได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดการสูญเสียงบประมาณ และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

     รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

     ผลงานวิจัยเรื่อง : อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง

     นักวิจัย : ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัยและคณะ คณะวิทยาศาสตร์

inventorsaward62 12 inventorsaward62 3

     อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคทางแสงไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอย่างที่ต้องการวัด อาศัยหลักการทำงานของอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ร่วมกับการโฟกัสแสงเป็นกรวย ซึ่งให้ผลดีคือสามารถวัดการแทรกสอดของลำแสงที่เดินทางผ่านชิ้นตัวอย่าง และลำแสงอ้างอิงที่ตกกระทบผิวด้านนอกได้ที่หลายมุมตกกระทบในเวลาเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องมีมอเตอร์ช่วยในการเปลี่ยนมุมตกกระทบ ทำให้สามารถทราบค่าความหนาได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน และมีส่วนประกอบจำนวนน้อยชิ้น จึงทำให้มีราคาถูกและใข้งานได้ง่าย เหมาะกับการใช้งานวัดความหนา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เข่นการเคลือบฟิล์มกระจกบนรถยนต์ การผลิตฟิล์มเคลือยกันรอยบนหน้าจอโทรศัพท์

 

     รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

     ผลงานวิจัยเรื่อง : อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน

     นักวิจัย : ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

inventorsaward62 13 inventorsaward62 8

     “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่าย ทั้งในและนอกสถานที่ รู้ผลรวดเร็ว สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดการนำเข้าน้ำยาเคมีจากต่างประเทศ สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 โวลต์ และสามารถปรับค่ากระแสได้ตั้งแต่ 0 – 20 แอมแปร์ ด้วยวิธีกำหนดเองหรือแบบอัตโนมัติ มีปุ่มเมนูลัดที่ผู้ใช้ได้กำหนดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมไว้ก่อนหน้านี้ถึง 9 แบบ ที่ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน มีหน้าจอที่แสดงค่าศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงแสดงค่าศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเปิดเครื่อง

 

    รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

     ผลงานวิจัยเรื่อง : สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย

     นักวิจัย : รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

inventorsaward62 14 inventorsaward62 1

     เป็นการพัฒนาตัวดูดซับแบบสเตอร์โฟมขึ้นครั้งแรกโดยการประยุกต์ใช้โฟมจากน้ำยางธรรมชาติในการเตรียมตัวดูดซับโดยอาศัยรูพรุนที่มีอยู่จำนวนมากของโฟมยางมากักตัวดูดซับ ซึ่งเป็นคอมโพสิตของกราฟีนออกไซต์ แบะพอลิเอทิลีนไกลคอล เมื่อใช้ลวดโลหะสอดผ่านแกนกลางของโฟมยางจะได้ตัวดูดซับที่มีลักษณะเป็นแท่งคนที่ใช้งานได้ง่าย เพียงนำตัวดูดซับโฟมยางนี้ใส่ลงในขวดบรรจุสารตัวอย่าง และวางบนเครื่องคนแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวดูดซับก็จะหมุนพร้อมทั้งสกัดสารที่สนใจวิเคราะห์ จึงเรียกตัวดูดซับนี้ว่า “สเตอร์โฟม” เป็นวิธีการสกัดที่ง่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณของตัวอย่างและตัวทำละลายอินทรีย์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สกัดสารอินทรีย์ปริมาณน้อยในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม

  • inventorsaward62-16
  • inventorsaward62-17
  • inventorsaward62-18
  • inventorsaward62-19
  • inventorsaward62-20
  • inventorsaward62-21
  • inventorsaward62-22
  • inventorsaward62-23
  • inventorsaward62-24
  • inventorsaward62-25

ข่าว  / ภาพ : สุธาวดี นาคะโร