header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

pomtlogo.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกจาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยปีนี้ มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการยกย่อง ดังนี้

pomt-warakorn.jpg

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

pomt-opat.jpg

รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นสาขารับใช้สังคม

 

 

 

ประกาศรายนามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 CLICK