พิมพ์

เอกสารประกาศ [ ปี 2562 ] New icons 1

ผลการตัดสิน

รางวัลยอดเยี่ยม

       ผลงานเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยแอลฟาและบีตาธาลัสซีเมียก่อนคลอด” โดย

              1) รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ นพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

              2) นางชวดี นพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

              3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

              4) นายศตรน กาญจนโอภาส คณะแพทยศาสตร์

              5) นางสาวกรทิพย์ อมรธาตรี คณะแพทยศาสตร์

 

รางวัลทั่วไป จำนวน 2 รางวัล

       1. ผลงานเรื่อง “โครงการ การเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณภาพเนื้อโคขุนของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมพืชสมุนไพรท้องถิ่น” โดย 

              1) รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              3) ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       2. ผลงานเรื่อง “ชุดโครงการศึกษาแบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้กระท่อมแบบพื้นบ้านเป็นประจำ” โดย 

              1) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์

              2) ดร.อลัน กีเตอร์ คณะแพทยศาสตร์

              3) ดร.ดาริกา ใสงาม คณะแพทยศาสตร์

 

   ปีอื่น ๆ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     คุณศศิธร คงทอง โทร.074-28-6965

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


ประโยชน์ต่อชุมชน
รายละเอียด: | ฮิต: 5329