พิมพ์

ทุนวิจัย

    ประเภททุนวิจัย


1.พัฒนานักวิจัยใหม่ (เปิดรับ 1-29 ต.ค.2564)

2.องค์ความรู้ (เปิดรับ 1-29 ต.ค.2564)

3.วิจัยสถาบัน

      4.ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับ TASSHA (เปิดรับ 1 - 31 พ.ค.2565) *NEW*

      5.ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (เปิดรับ 27 ก.ค. - 31 ส.ค. 2565) New_icons_1.gif


** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

2

2. องค์ความรู้

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file

4

4. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับ TASSHA

                 1. ประกาศทุน 

                 2. ประเด็นการสนับสนุนทุน

                 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 

5

5.ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม

                 1. ประกาศทุน 

                 2. รายงานความก้าวหน้า 

                 3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report_2013) 

                 4. แบบวิจัย 5 (สรุปรายงานการใช้จ่าย)

ทุนวิจัย

    ประเภทสนับสนุนนักวิจัย


1. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

2. ทุนปราชญาจารย์

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)


 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>

 

 

 

 
 
 
รายละเอียด: | ฮิต: 8705