header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
    งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบแผ่นดินและเงินรายได้ ม.

- ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิจัย
- ใบตรวจรับครุภัณฑ์
- รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย

 

    ประเภททุนวิจัย

ทุนวิจัย

 1. พัฒนานักวิจัย
 2. ทุนดรุณาจารย์
 3. ทั่วไป และสิ่งประดิษฐ์
 4. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR)
 5. ทุนโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม/ด้านชุมชน (PSU-CIRPUS)
 6. วิจัยสถาบัน

** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

 

    ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

สนับสนุนนักวิจัย

 1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่
 2. เงินทุนส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง
 3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 4. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย กำลังดำเนินการ
 7. ทุนสนับสนุนห้องปฎิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
 8. ทุนสนับสนุนนักวจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) กำลังดำเนินการ

** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

 

 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>