header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Outline แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นย่อยภายใต้เป้าหมาย/แนวทาง

ปฏิทินรวม | ปฏิทินของหัวหน้าโครงการวิจัย | ปฏิทินของหัวหน้าแผนฯ | ปฏิทินของสำนักวิจัยฯ | ปฏิทินของคณะทำงานฯ


แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562


ฟอร์ม (template)

1. templateIntegratedProgram 62_1 สำหรับผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการ
2. template_แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อยเป้าที่ 1-3
3. template_แบบเสนอชุดโครงการวิจัยเป้าที่ 1-3
4. template_แบบเสนอโครงการเป้าที่ 4
5. template_แบบมาตรฐานวิจัย
6. หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา

** ขณะนี้ฟอร์ม (template) 63 วช. ยังไม่กำหนด ให้ใช้ template ของปี 62


คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

1. การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf
2. การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf
3. การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf


บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
   คู่มือการจัดทำแผน
   แบบฟอร์มข้อเสนอ


บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
   คู่มือการจัดทำแผน
   แบบฟอร์มข้อเสนอ


เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2563

2563

ประกาศทุน

เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์

เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

 

แนวทางการประเมินผล
   - แผนงานวิจัยปี 2563 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
   - โครงการวิจัยปี 2563 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

 

แบบฟอร์มที่ RDO ดำเนินการ
   - แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
   - แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์  โทร.0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>