header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 ranc2018

     ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.เดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เพื่อให้ยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 9 เครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย ในแต่ละเครือข่าย ฯ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีทั้งการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ พร้อมการเสวนาพิเศษในการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และส่วนของภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ซึ่งจะมีนิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์ นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การมีพื้นที่เจรจาธุรกิจ เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยร่วมกับ สกอ. เพื่อกำหนดแผนนโยบายในการดำเนินการของเครือข่ายผู้บริหารการวิจัย รวมถึงการประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของผู้ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย


ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม click.gif