header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

RDO-Red.png

     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร(Technology roadmap for food innovation) โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ , ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบเกษตร และร่วมกันจัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ

     ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณวิไลวรรณ สุวัตถิตานันท์โทร. 074 28 6396 , 074 28 6304 , 09 1170 4887 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ คุณรัตนา มานัสนันท์ โทร 08 9739 3531E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      หมายเหตุ
      - ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม
      - รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง