พิมพ์

งานสัมมนาดีๆ ที่ไม่ควรพลาด
การสัมมนาเรื่อง "การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ ทางออกเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

similar rubber

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ คุณกัญญ์วรา โสภาริพันธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

โทร. 074-282268 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียด: | ฮิต: 284