header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

GraphicalAbstract

     ขอเชิญนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Graphical Abstract” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยยางพารานานาชาติไทย - จีน ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดทำบทคัดย่อในรูปแบบ Graphical Abstract ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการปัจจุบันที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาภาพรวมของงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว และน่าสนใจ รวมถึงช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านทั่วไปอยากอ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสามารถเข้าใจงานวิจัยได้ง่ายขึ้น

 

กำหนดการจัดกิจกรรม click normal

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม click

 

รับสมัครถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน 30 ท่าน

 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกรุณานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบูรณภาพวิจัย โทร 074 28 6954 (ภายใน 6954)