header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Krathom 30july2020 Poster

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "1st PSU Annual Academic Conference on Medical Krathom and Cannabis" พร้อมเสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีทีมวิทยากรแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี นวลศรี   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์
  4. รองศาสตราจารย์สมสมร ชิตตระการ คณะวิทยาศาสตร์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

     ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์

 

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและ การใช้ในทางการแพทย์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของผ่านการระดมสมองโดยประชาคมวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมอย่างแท้จริง

 

กำหนดการจัดกิจกรรม click normal

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม click

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563