พิมพ์

     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Poster.jpg

     สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการดำเนินการโครงการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์/สาขาวิชา ให้สอดคล้อง ตลอดจนสามารถเขียนโครงการตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท โดยเน้นเป็นโครงการวิจัยบูรณาการ ครอบคลุมถึงกรอบการเรียนรู้ กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

      - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

      - รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

      - แผนภาพแสดงโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธนภัทร สุระกุล โทร.8075 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1133