พิมพ์

     ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมในพื้นที่ภาคใต้

     ผู้สนใจสามารถส่งแนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัยจาก ศจย.ปีงบประมาณ 2563 โดยจะมีการประชาสัมพันธ์แนวทางส่งข้อเสนอในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 8october2019 poster 

สมัครเข้าร่วม CLICK

ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 หรือเมื่อครบจำนวน 40 ท่านเท่านั้น

โดยท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- รายละเอียดโครงการ

- กำหนดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

เชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการขอทุนสนับสนุนทุน ศจย.

รายละเอียด: | ฮิต: 1033