พิมพ์

PSU-RDO.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Human subject protection และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยทีมวิทยากร รศ.ดร.นิมิตร มรกต , ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ และ ดร.ณภัควรรต บัวทอง 

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร 074-286955 

       - รายชื่อผู้เข้าร่วม New_icons_1.gif

       - กำหนดการจัดกิจกรรม

       - หนังสือเชิญภายใน

       - หนังสือเชิญภายนอก

     

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1084